W jakim wieku można uprawiać legalnie sex w Polsce?

sex 1

Seksualność jest naturalnym elementem ludzkiej egzystencji, jednak z uwagi na wiekowa niemoc ochronną, wiek uprawiania seksu jest istotnym zagadnieniem, które podlega regulacjom prawno-porządkowym. W Polsce, nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi na pytanie o wiek uprawiania seksu, ponieważ obowiązują tu różne przepisy, które w zależności od okoliczności i sytuacji ujmują ten temat z różnych perspektyw.

Ze względu na wiek, uprawianie seksu może być traktowane jako czynność zabroniona. Potencjalnie, osoba, która dopuści się kontaktów seksualnych z osobą niepełnoletnią, może naruszyć postanowienia kodeksu karnego lub ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Warto jednak zaznaczyć, że osoba pomiędzy 15. a 18. rokiem życia może uprawiać seks wyłącznie z osobą w przedziale wiekowym 15-18.

Zgodnie z kodeksem karnym, art. 200§1, „kto dopuszcza się stosunku płciowego lub obcowania płciowego z osobą poniżej lat 15, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat”. Ponadto, według ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, art. 13, „osoba dorosła, która dopuszcza się obcowania płciowego z osobą 15-18 letnią, z którą pozostaje w stosunku opieki, kierowania lub wychowania, lub z którą pozostaje w związku małżeńskim lub w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub rodzeństwa, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

Na podstawie powyższych przepisów wynika, że uprawianie seksu z osobą poniżej 15. roku życia jest jednoznacznie karalne, natomiast pomiędzy 15. a 18. rokiem życia, przepisy dopuszczają podejście indywidualne i zależne od sytuacji. Warto także pamiętać, że wykorzystanie osoby małoletniej do prostytucji, pornografii lub tzw. groomingu, czyli zdobywania zaufania dziecka w celu wykorzystywania go seksualnie, podlega surowym karom.

Podsumowanie

W Polsce, uprawianie seksu z osobą poniżej 15. roku życia jest jednoznacznie karalne, a podejście do kontaktów seksualnych osób między 15. a 18. rokiem życia, zależy od okoliczności i sytuacji. Należy jednak pamiętać, że każde wykorzystanie seksualne osoby niepełnoletniej podlega surowym karom.

Źródła

  • S. Arciszewska-Mielewczyk, „Kodeks Karny. Komentarz”, Wolters Kluwer, Warszawa 2020
  • J. Bińczycki, „Między prawem a moralnością. Kodeks karnej odpowiedzialności seksualnej”, C.H. Beck, Warszawa 2008
  • odkiedy.pl, 2023

About The Author

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *